ایمپلنت
ایمپلنت
ایمپلنت دندان فلزی است که دارای پیچ داخلی است و دندان مصنوعی را در جای خود نگه می دارد
روکش کردن دندان
روکش کردن دندان
روکش کردن دندان پروتز دندان ثابت است که در انواع سرامیکی، فلزی،سرامیک فلزی هستند
مراقبت پس از درمان و پر کردن
مراقبت پس از درمان و پر کردن
مراقبت های لازم پس از درمان (عصب کشی)راهنمایی مفید پس از درمان ریشه( عصب کشی)
شروع درد ریشه و درمان ریشه
شروع درد ریشه و درمان ریشه
درد ،وجود دندان درد رایج ترین علامت نیاز به عصب کشی دندان است یک درد خاص می باشد